Durant aquestes setmanes, hem estat reparant els capgrossos de Cubelles.
Hem fet reparacions al cartró-pedra, a més de reforçar parts força malmeses. Els hi hem posat coixins nous i hem acabat amb un repintat general, respectant al màxim l’estil de pintura.